Millets | organic |Herbs

Millets | organic |Herbs

Millets | organic |Herbs


jonnalu - జొన్నలు

jonnalu - జొన్నలు

jonnalu - జొన్నలు..

₹ 60.00

Ragulu Organic -  రాగులు ఆర్గానిక్

Ragulu Organic - రాగులు ఆర్గానిక్

Finger millet is an excellent source of natural calcium which helps in strengthening bones for ..

₹ 28.00

Tamarind (Chintapandu) - చింతపండు

Tamarind (Chintapandu) - చింతపండు

The genus Tamarindus is a monotypic taxon (having only a single species). The tamarind tre..

₹ 58.00

Elachi (Cardamom) - యాలకులు

Elachi (Cardamom) - యాలకులు

Health Benefits of Cardamom, Backed by ScienceAntioxidant and Diuretic Properties May Lower Blood Pr..

₹ 50.00

Watermelon seeds - పుచ్చ గింజలు

Watermelon seeds - పుచ్చ గింజలు

Watermelon seeds - పుచ్చ గింజలు..

₹ 55.00

Avise Ginjalu - Flax Seeds - అవిశ గింజలు

Avise Ginjalu - Flax Seeds - అవిశ గింజలు

Avise Ginjalu - Flax Seeds - అవిశ గింజలు..

₹ 35.00

Chia seeds

Chia seeds

Chia seeds..

₹ 45.00

Showing 1 to 7 of 7 (1 Pages)