Dal's|Pulses

Dal's|Pulses

Dal's|Pulses


10% Cash Back Chart Pickup

10% Cash Back Chart Pickup

10% Cash Back Chart Pickup772988886808742-297789..

₹ 0.00

Toor dal (Premium)- Premium Kandipappu - కందిపప్పు (ప్రీమియం) - 1Kg

Toor dal (Premium)- Premium Kandipappu - కందిపప్పు (ప్రీమియం) - 1Kg

Premium- Kandipappu ( Toor Dal) -  ప్రీమియం కంది పప్పు  is also sometimes referred to..

₹ 120.00

Toor dal (Premium)- Premium Kandipappu - కందిపప్పు (ప్రీమియం) - 500g

Toor dal (Premium)- Premium Kandipappu - కందిపప్పు (ప్రీమియం) - 500g

Premium- Kandipappu ( Toor Dal) -  ప్రీమియం కంది పప్పు  is also sometimes referred to..

₹ 60.00

Urad dal split- chaya minapapappu- ఛాయమినపప్పు

Urad dal split- chaya minapapappu- ఛాయమినపప్పు

Urad Dal - Chaya Minapappu - ఛాయా మినపప్పు..

₹ 27.00

Chanadal - Senagapappu - శెనగపప్పు - 1Kg

Chanadal - Senagapappu - శెనగపప్పు - 1Kg

Bengal Gram is high in fiber and helps to lower cholesterol.It also has a very low hypoglycem..

₹ 74.00

Chanadal - Senagapappu - శెనగపప్పు - 500g

Chanadal - Senagapappu - శెనగపప్పు - 500g

Bengal Gram is high in fiber and helps to lower cholesterol.It also has a very low hypoglycem..

₹ 37.00

Minapagundlu Normal -URAD DAL Normal - మినపగుండ్లు - 1Kg

Minapagundlu Normal -URAD DAL Normal - మినపగుండ్లు - 1Kg

Premium Urad dal is used as a major ingredient in Indian cuisine for preparing a healthy&n..

₹ 130.00

Minapagundlu Normal -URAD DAL Normal - మినపగుండ్లు - 500g

Minapagundlu Normal -URAD DAL Normal - మినపగుండ్లు - 500g

Premium Urad dal is used as a major ingredient in Indian cuisine for preparing a healthy&n..

₹ 65.00

Moong Dal (Pesarapappu) - పెసరపప్పు - 1Kg

Moong Dal (Pesarapappu) - పెసరపప్పు - 1Kg

Moong Dal (Pesarapappu) - పెసరపప్పు..

₹ 110.00

Moong Dal (Pesarapappu) - పెసరపప్పు - 500g

Moong Dal (Pesarapappu) - పెసరపప్పు - 500g

Moong Dal (Pesarapappu) - పెసరపప్పు..

₹ 55.00

POTTU PESARAPAPPU - పొట్టు పెసరపప్పు - 1Kg

POTTU PESARAPAPPU - పొట్టు పెసరపప్పు - 1Kg

POTTU PESARAPAPPU - ఫోట్టు పెసరపప్పు..

₹ 110.00

POTTU PESARAPAPPU - పొట్టు పెసరపప్పు - 500g

POTTU PESARAPAPPU - పొట్టు పెసరపప్పు - 500g

POTTU PESARAPAPPU - ఫోట్టు పెసరపప్పు..

₹ 55.00

Pesalu (Mung Beans) - పెసలు - 1Kg

Pesalu (Mung Beans) - పెసలు - 1Kg

Mung beans are high in nutrients and antioxidants, which may provide health benefits. In fact, the..

₹ 110.00 ₹ 120.00

Pesalu (Mung Beans) - పెసలు - 500g

Pesalu (Mung Beans) - పెసలు - 500g

Mung beans are high in nutrients and antioxidants, which may provide health benefits. In fact, the..

₹ 55.00 ₹ 60.00

Urad Dal(Black Gram) -  పొట్టు మినపప్పు

Urad Dal(Black Gram) - పొట్టు మినపప్పు

Urad dal is used as a major ingredient in Indian cuisine for preparing a healthy diet..

₹ 57.00

Showing 1 to 15 of 23 (2 Pages)